Ostopalveluna toteutuvat tutkimukset

Ohjaamo-toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointi -mittaristoa kehitti Mikko Valtakari Tempo Economics Oy:stä keväällä 2017, ja sitä testattiin pääkaupunkiseudulla. Lue tuloksista sekä jatkotoimenpide-ehdotuksista.

Nuorten työllistämistuotteet Ohjaamoissa -hankkeen toteutti Kuntoutussäätiö yhteistyössä Mikko Kesä Oy:n kanssa lokakuun 2016 – huhtikuun 2017 aikana. Kohtaamo kilpailutti Ohjaamojen kanssa suunnitellun nuorten työllistymisen keinoja tuotteistavan hankkeen. Hanketta veti tutkija, arvioitsija Sari Pitkänen ja siihen osallistuivat asiantuntija Mikko Kesä, tutkija ja työelämäkehittäjä Kimmo Terävä sekä uuden työn muotoilija Maari Parkkinen. Lue Ohjaamojen työllistämisen kehittyvistä keinoista.

Kohtaamo-hankkeen arviointi tukee osaltaan Ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä. Se toteutetaan syyskuun 2015 ja kesäkuun 2017 välisenä aikana. Arviointia toteuttavat Jarmo Nieminen (Tutkimus Nieminen Oy), Kati Tuokkola (Tmi Kati Tuokkola) sekä Sinikka Törmä ja Kari Huotari (Referenssi Oy). Väliarvioinnin tiivistelmä löytyy tästä.

 

Ohjaamojen saama asiakaspalaute kannustavaa

Ohjaamot ovat saaneet hyvää asiakaspalautetta palautteenkeruuviikoilla jo viisi kertaa. Valtakunnallinen palautteenkeruu on yksi keino kuulla nuorten näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia. Se kannustaa myös erilaisten jatkuvien palautemuotojen hyödyntämiseen Ohjaamojen arjessa. 

Keväällä 2018 palautetta antoi 409 nuorta 26 eri Ohjaamossa. Ohjaamoista saatu ohjaus sai kouluarvosanan 9,25. Palautteiden perusteella nuorten Ohjaamoissa kokema osallisuus on vahvaa: 97–99 % vastanneista kokee tulleensa kuulluksi ja saaneensa osallistua itseä koskeviin päätöksiin (vastauksissa väitteisiin oltiin täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Luottamuksen työ- tai opiskelupaikan löytymiseen koki lisääntyneen 85 prosenttia vastanneista ja 86 prosenttia koki tulevaisuuden suunnitelmiensa selkiytyneen.

Ne Ohjaamossa asioivat, jotka ovat tyytymättömämpiä omaan elämäänsä, kokevat saamansa palvelun lähes yhtä hyvänä kuin ne, jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä. Tulevaisuuden näkymien kohdalla heidän arvionsa ovat tyytyväisiä heikommat, vaikka melko myönteisesti hekin kokevat asioidensa edistyneen. Raportin voi lukea tästä. 

Lue syksyn 2017 raportti. Katso kevään 2017 raportti tästä.

Opinnäytteiden kertomaa

Neuvominen on keskeinen osa Ohjaamon toimintaa, ja sitä on tutkittu keskusteluanalyyttisesti Katri Myllylän ja Elina Pehkosen pro gradussa. Ohjaamon kehittämisen kannalta on tärkeää tutkia, millaisia kohtaamisia Ohjaamon ohjauskeskustelut ovat ja miten neuvonta niissä toteutuu. Tätä tarkasteltiin kahdeksan videoidun ohjauskeskustelun aineistolla. Lue pro gradua.

Matleena Kosonen ja Heidi Romppanen tarkastelivat pro gradussaan (2018) Ohjaamo-asiakkaiden kokemaa osallisuutta ja toimijuutta. Aineisto kerättiin kevään 2017 asiakaspalautteena. Nuorten osallisuuden kokemus osoittautui oman ohjausprosessin tasolla erittäin vahvaksi. Myös palvelun kehittämisen ja päätöksenteon tasolla nuoret kokevat laajasti, että mahdollisuuksia osallisuuteen olisi joskin myös tarvetta konkretisoita osallistumisen keinoja.

Pääkaupunkiseudun Ohjaamot ovat kehittäneet valtakunnallisesti palkitun Työnantajatreffit-konseptin, jossa nuoret voivat kasvotusten tuoda esille osaamistaan, ilman sähköistä työnhakuvaihetta. Konseptin kehittämistä tuki yrityskoordinaattori Maria Honkasen tradenomi (YAMK)-opinnäytetyö.

Riikka Siniluoto tarkasteli sosionomi (YAMK)-opinnäytteessään nuorten tavoittamisen keinoja Ohjaamossa. Hän osoittaa, miten nuorille suunnatusta viestinnästä saadaan kiinnostavaa ja heidät saadaan aktiivisemmin mukaan toiminnan suunnitteluun. Sanna Myöhänen tutki pro gradussaan, millä tavalla Ohjaamoissa työskentelevät haluavat tukea vailla toisen asteen tutkintoa olevia nuoria koulutukseen ja työelämään kiinnittymisessä. Katso myös Vivi Vaissin verkko-ohjauspalvelua koskeva kandityöesitys.

Raportti Ohjaamojen sidosryhmien näkemyksistä

Ohjaamot tekevät monialaista verkostoyhteistyötä alueillaan. Se, millaisena Ohjaamojen keskeiset yhteistyötahot näkevät Ohjaamon onnistumiset, kehittämiskohteet sekä tulevaisuudennäkymät, on ensiarvoisen tärkeää tietoa. Toteutimme kyselytutkimuksen Ohjaamojen ohjausryhmien jäsenille, Ohjaamoissa työskentelevien esimiehille sekä muille keskeisille yhteistyökumppaneille. Tulokset esitetään PP-kalvoina.

Ohjaamoissa asioineiden palaute vuonna 2016

Lokakuussa 2016 Ohjaamon palvelusta antoi palautetta 442 iältään 13–34 –vuotiasta vastaajaa 17 eri Ohjaamosta. Lue tulokset tästä raportista. Toukokuussa 2016 palautetta antoi 283 nuorta tai nuorta aikuista. Lue lisää kevään raportista. Ohjaamossa asioiville on tärkeää: palvelun näkyvyys ja tunnettuus, itsensä tervetulleeksi kokeminen ja viihtyvyys, mukavat työntekijät, henkilökohtainen keskustelu ammattilaisen kanssa sekä oikean ja ajantasaisen tiedon saaminen. Myös mahdollisuus yhteisölliseen tekemiseen sekä työelämäyhteyksien merkitys nousevat vastauksissa esille.

Ohjaamojen vertaisoppimiskyselyt

Ohjaamojen kesken on jaettu tietoa ja kokemuksia muun muassa vertaisoppimiskyselyjen avulla. Tiivistelmät vastauksista löytyvät vuosilta 2015 ja 2016. Lyhyet PP-diat tästä 2015 ja 2016.