Ostopalveluna toteutuvat tutkimukset

Ohjaamo-toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointi -mittaristoa kehitti Mikko Valtakari Tempo Economics Oy:stä keväällä 2017, ja sitä testattiin pääkaupunkiseudulla. Lue tuloksista sekä jatkotoimenpide-ehdotuksista.

Nuorten työllistämistuotteet Ohjaamoissa -hankkeen toteutti Kuntoutussäätiö yhteistyössä Mikko Kesä Oy:n kanssa lokakuun 2016 – huhtikuun 2017 aikana. Kohtaamo kilpailutti Ohjaamojen kanssa suunnitellun nuorten työllistymisen keinoja tuotteistavan hankkeen. Hanketta veti tutkija, arvioitsija Sari Pitkänen ja siihen osallistuivat asiantuntija Mikko Kesä, tutkija ja työelämäkehittäjä Kimmo Terävä sekä uuden työn muotoilija Maari Parkkinen. Lue Ohjaamojen työllistämisen kehittyvistä keinoista.

Kohtaamo-hankkeen arviointi tukee osaltaan Ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä. Se toteutetaan syyskuun 2015 ja kesäkuun 2017 välisenä aikana. Arviointia toteuttavat Jarmo Nieminen (Tutkimus Nieminen Oy), Kati Tuokkola (Tmi Kati Tuokkola) sekä Sinikka Törmä ja Kari Huotari (Referenssi Oy). Väliarvioinnin tiivistelmä löytyy tästä.

 

Ohjaamojen saama asiakaspalaute kannustavaa tänäkin syksynä

Ohjaamojen ohjaus sai jälleen hyvän todistuksen syksyn palautteenkeruussa, johon vastasi 343 nuorta 19 eri Ohjaamosta. Nuoret kokevat tulevansa kuulluksi, osallistuvansa päätöksentekoon ja saavansa tarvitsemaansa tukea ja tietoa; 93–97 prosenttia vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä näistä väittämistä. Tulevaisuutta koskevissa väitteissäkin (tulevaisuuden suunnitelmani selkiytyivät sekä luottamus työ- tai koulutuspaikan löytymiseen lisääntyi) ollaan 80 prosentin paremmalla puolella, joskin täysin samaa mieltä olevien osuus laskee edellisiin väittämiin verrattuna.

Myönteistä on myös se, että niiden nuorten osuus, jotka ovat kuulleet Ohjaamosta läheisiltään, ystäviltään ja sisaruksiltaan, on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen. Vastaukset kysymykseen, minkä arvosanan antaisit saamastasi ohjauksesta asteikolla 4–10, tuotti keskiarvon 9,17. Kehittämisehdotuksia tuli vähän; keskeisin vinkki oli lisätä mainontaa ja tiedotusta Ohjaamoista ja niiden toiminnasta. Lue raportti.

Opinnäytteiden kertomaa

Matleena Kosonen ja Heidi Romppanen tarkastelivat pro gradussaan (2018) Ohjaamo-asiakkaiden kokemaa osallisuutta ja toimijuutta. Aineisto kerättiin kevään 2017 asiakaspalautteena. Nuorten osallisuuden kokemus osoittautui oman ohjausprosessin tasolla erittäin vahvaksi. Myös palvelun kehittämisen ja päätöksenteon tasolla nuoret kokevat laajasti, että mahdollisuuksia osallisuuteen olisi joskin myös tarvetta konkretisoita osallistumisen keinoja.

Pääkaupunkiseudun Ohjaamot ovat kehittäneet valtakunnallisesti palkitun Työnantajatreffit-konseptin, jossa nuoret voivat kasvotusten tuoda esille osaamistaan, ilman sähköistä työnhakuvaihetta. Konseptin kehittämistä tuki yrityskoordinaattori Maria Honkasen tradenomi (YAMK)-opinnäytetyö.

Riikka Siniluoto tarkasteli sosionomi (YAMK)-opinnäytteessään nuorten tavoittamisen keinoja Ohjaamossa. Hän osoittaa, miten nuorille suunnatusta viestinnästä saadaan kiinnostavaa ja heidät saadaan aktiivisemmin mukaan toiminnan suunnitteluun. Sanna Myöhänen tutki pro gradussaan, millä tavalla Ohjaamoissa työskentelevät haluavat tukea vailla toisen asteen tutkintoa olevia nuoria koulutukseen ja työelämään kiinnittymisessä. Katso myös Vivi Vaissin verkko-ohjauspalvelua koskeva kandityöesitys.

Raportti Ohjaamojen sidosryhmien näkemyksistä

Ohjaamot tekevät monialaista verkostoyhteistyötä alueillaan. Se, millaisena Ohjaamojen keskeiset yhteistyötahot näkevät Ohjaamon onnistumiset, kehittämiskohteet sekä tulevaisuudennäkymät, on ensiarvoisen tärkeää tietoa. Toteutimme kyselytutkimuksen Ohjaamojen ohjausryhmien jäsenille, Ohjaamoissa työskentelevien esimiehille sekä muille keskeisille yhteistyökumppaneille. Tulokset esitetään PP-kalvoina.

Ohjaamoissa asioineiden palaute vuonna 2016

Lokakuussa 2016 Ohjaamon palvelusta antoi palautetta 442 iältään 13–34 –vuotiasta vastaajaa 17 eri Ohjaamosta. Lue tulokset tästä raportista. Toukokuussa 2016 palautetta antoi 283 nuorta tai nuorta aikuista. Lue lisää kevään raportista. Ohjaamossa asioiville on tärkeää: palvelun näkyvyys ja tunnettuus, itsensä tervetulleeksi kokeminen ja viihtyvyys, mukavat työntekijät, henkilökohtainen keskustelu ammattilaisen kanssa sekä oikean ja ajantasaisen tiedon saaminen. Myös mahdollisuus yhteisölliseen tekemiseen sekä työelämäyhteyksien merkitys nousevat vastauksissa esille.

Ohjaamojen vertaisoppimiskyselyt

Ohjaamojen kesken on jaettu tietoa ja kokemuksia muun muassa vertaisoppimiskyselyjen avulla. Tiivistelmät vastauksista löytyvät vuosilta 2015 ja 2016. Lyhyet PP-diat tästä 2015 ja 2016.