Uutiset Uutiset

Ohjaamot nopeuttavat nuorten palvelupolkuja

Monet-tutkimuksessa arvioitiin Ohjaamo-toiminnan yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia laadullisin ja määrällisin menetelmin. Lisäksi siinä tarkasteltiin Ohjaamojen monialaisen toimintamallin hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä sekä sitä, miten Ohjaamo-toimintaa voitaisiin edelleen kehittää.

Tutkimusraportti (Valtakari ym. 2020) osoittaa, että monialainen ohjausprosessi on Ohjaamo-toiminnan vahvuus, jonka vaikutukset näkyvät monella tasolla. Nuori saa avun Ohjaamossa yleensä nopeammin kuin muuta kautta. Moniammatillisuus edistää myös ohjauksen osuvuutta, ammattilaisten ymmärrystä nuoren tilanteesta ja mahdollistaa nuoren asian edistämisen oikea-aikaisesti.

Ohjaamo-toiminnan positiiviset vaikutukset syntyvät erityisesti palveluun pääsyn nopeutumisen sekä tehokkaan palveluihin ohjauksen kautta. Tutkimuksessa tehtyjen kustannus-hyöty-laskelmien perusteella Ohjaamot kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä.

Ohjaamojen moniammatillisen toiminnan organisoinnin ongelmia ovat puolestaan olleet runsaat henkilövaihdokset, epäselvät vastuiden ja vastuualueiden määrittelyt, ylhäältäpäin tulevan ohjauksen puute tai epäselvyys sekä seurantatiedon puutteellisuus.

Kuvaukset Ohjaamojen moninaisuudesta ovat mielenkiintoisia, Ohjaamoja on siis moneksi. Tutkijat toteavat, että Ohjaamojen tulkitseminen vaatii syvällisempää ymmärrystä toiminnan tavoitteista, toteutustavasta ja toimijaverkostosta. Ohjaamon rooli osana verkostoa voi toteutua eri tavoin Ohjaamoissa. Ohjaamot ovat rakentuneet osaksi alueellista nuorten palveluiden ekosysteemiä erilaisine tavoitteineen ja resursseineen. Keskeistä on, että valittu toimintamalli istuu alueellisiin tarpeisiin ja toimintaympäristöön lisäarvoa tuottaen.

Tarvitaan toiminnan systemaattisuutta ja vapautta

Tutkijoiden mukaan Ohjaamo-toiminta kaipaa systematisointia etenkin Ohjaamo-asiakkuuden määrittelyssä ja toiminnan seurannassa, mutta kehittyäkseen edelleen asiakaslähtöisenä ohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön alustana Ohjaamo tarvitsee myös vapautta toimia itseohjautuvasti asiakastilanteissa ja ohjauskäytännöissä. Eli systemaattisuutta lisää, muttei niin, että se jähmettäisi toiminnan.

Ohjaamoissahan on paljon matalan kynnyksen neuvontaa, jossa nuorta ei kirjata mihinkään viranomaisten seurantajärjestelmiin. Se on olennainen ja tärkeä osa Ohjaamojen toimintaa. Kuten raportin suosituksissa sanotaan: "Ohjaamojen roolia tulee korostaa tässä matalan kynnyksen toimijana ja yhteysalustana osana nuorten palveluekosysteemiä".

Osa asiakkaista taas on pidemmässä ja tarvittaessa monialaisessa ohjausprosessissa ja tämän tueksi tarvitaan myös yhteisiä seurantavälineitä. Raportti suosittaakin muun muassa:

1. Ohjaustyön ja seurannan tueksi on otettava käyttöön yksilötason vaikutuksia seuraava väline, joka avaisi madollisuuksia tehdä näkyväksi ohjausprosessin vaiheita sekä ohjauksen yksilötason tuloksia ja vaikuttavuutta monialaisesti.

2. Ohjaamojen toiminnan kehittämisen ja tiedolla johtamisen tueksi tulee sopia yhteiset, monipuoliset kansalliset mittarit, joilla Ohjaamojen toimintaa tarkastellaan tietyin väliajoin.

Katso kaikki suositukset sekä koko raportti: Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria tai poimi olennaiset tiedot policy briefistä.Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa