Valmennus 2

20.12.2016 Monialaista yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät

Konsultaatiossa tutkittiin, mitkä tekijät Espoon Ohjaamossa edistävät ja estävät monialaista yhteistyötä.
Tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys toimivista ja kehitettävistä asioista sekä tehdä konkreettisia suunnitelmia näiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Samalla pyrittiin antamaan yhteistä keskusteluaikaa.

Valmennuksessa tarkasteltiin monialaisuusmittarin tuloksia. Kirjattiin ryhmissä, ryhmiteltiin ja äänestettiin toimivia sekä kehitettäviä asioita. Eniten ääniä saaneita asioita lähdettiin edelleen työstämään ryhmissä pohtimalla toimenpiteitä, joilla huolehtia toimivista asioista sekä niitä, joilla edistetään kehitettäviä asioita. Toimenpide-ehdotuksista valittiin yhteisesti yksi, johon ensin tartutaan.

Toimiviksi asioiksi ja toimenpiteiksi niiden tukemiseksi nousivat seuraavat:

  • Avoin ilmapiiri, jota voidaan tukea yhteisellä keskustelulla, avoimella vuorovaikutuksella ja luottamalla toisiinsa

  • Asiakaslähtöisyys, jota voidaan tukea keräämällä asiakkailta palautetta ja ottamalla nuoret mukaan toimintaan

  • Työtilat, jotka tuleva muuttumaan helmikuussa 2017. Uusiin tiloihin ehdotettiin teemallisia päivystyksiä, pelisääntöjä avokonttoriin ja sosiaalitiloihin sekä nuorten osallisuutta tilojen suunnitteluun.

Kehitettäviksi asioiksi ja niitä edistäviksi toimenpiteiksi nousivat seuraavat:

  • Yhteinen aika, johon toivottiin eriyisesti vapaamuotoista positiivista puhetta

  • Reflektointi, jota voitaisiin kehittää tuomalla esiin konkreettisia ongelmia ja etsimällä niihin yhteisiä ratkaisuja, hyväksymällä erilaisuuden ja sen, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä työtä

  • Työnjako, pelisäännöt ja koordinointi, joita voitaisiin kehittää selvittämällä henkilöstön ydinosaamisen ja vahvuudet, tekemällä yhteiset pelisäännöt ja selventämällä tiimien väliset työnjaot ja sisäiset vastuut

Näistä valittiin yhteisen keskustelun pohjalta kehitettäväksi asiaksi työnjako, pelisäännöt ja koordinointi, joihin TESSU-projekti tulee tueksi.

Aamupäivän työskentely tuki Ohjaamon monialaisen yhteistyön kehittymistä. Osallistujat tunnistivat ja arvioivat sekä oman että työyhteisön yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä, keskustelivat niistä ryhmissä ja yhdessä sekä laativat suunnitelman yhteistyön edelleen kehittämiseksi. Espoon Ohjaamon valmennuksessa oli mukana eri tehtävissä toimivia henkilöitä sekä projektihallinnosta että asiakastyöstä.

<< Palaa Ohjaamo Espoon valmennussivulle  |