Blogit Blogit

TE-asiantuntijoiden vertaispysäkit nostivat esiin Ohjaamojen moninaiset toimintaympäristöt ja käytännöt

Kirjoittajat: Suunnittelija Maija Heinonen, Espoon Ohjaamotalo (maija.heinonen@te-toimisto.fi) ja asiantuntija Tiina Rytkönen, Varkauden Ohjaamo (tiina.rytkonen@te-toimisto.fi)  

Nuorten monialaisissa palvelupisteissä, Ohjaamoissa, työskentelee valtakunnallisesti noin 100 TE-toimiston asiantuntijaa. Osa heistä kokopäiväisesti ja osa muun työnsä ohessa. Kevään 2020 aikana toteutettiin ensimmäinen Ohjaamoissa työskenteleville TE-asiantuntijoille suunnattu vertaispysäkkiryhmä. Vetäjinä toimivat suunnittelija Maija Heinonen Ohjaamotalosta (Uudenmaan TE-toimisto) ja asiantuntija Tiina Rytkönen Ohjaamo Warkaudesta (Pohjois-Savon TE-toimisto). Tukea toimintamallin muotoiluun saatiin ELY-keskuksen kehittämisasiantuntijoilta Paavo Pulkkiselta ja Petra Leinolta.

Ryhmä kokoontui kevään aikana viisi kertaa etäyhteyksien välityksellä ja siihen osallistui vetäjien lisäksi neljä Ohjaamoissa työskentelevää TE-toimiston asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Ryhmän toimintamuoto oli vertaisdialoginen ja kokoontumisissa käsiteltiin osallistujien toivomia aiheita. Vertaispysäkkeihin osallistuneilta asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella tämänkaltaisesta vertaistoiminnasta on hyötyä TE-toimistojen ulkopuolisissa yksiköissä, kuten Ohjaamoissa, työskenteleville. Vaikka Ohjaamot ovat erilaisia ja eri kokoisia, määrittelevät Ohjaamotoimintaa samat perusteet joka paikkakunnalla ja myös TE-toimiston asiantuntijuus yhdistää kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Osallistujilta saadun palautteen perusteella vertaistoimijuus lisäsi erityisesti hyvien käytäntöjen jakamista, kuten eräs asiantuntijoista totesi: ”Ohjaamojen erilaisuus avautuu näissä hyvin, lisäksi saa hyviä vinkkejä ja nimenomaan tukea TE-toimiston väeltä. Myös TE-toimistojen rooli ja tehtävät Ohjaamoissa vaihtelevat. Näistä on hyvä keskustella yhdessä.”

Ohjaamoissa työskentelyn edut…

Vertaispysäkeillä käytyjen keskustelujen perusteella kävi ilmi, että Ohjaamot ovat eri paikkakunnilla hyvin erilaisia ja niillä on vaihtelevia toimintatapoja. Ohjaamoja on Suomessa tällä hetkellä jo noin 70 kappaletta, vaihdellen suurten kaupunkien yli 50 asiantuntijan moniammatillisista yhteisöistä pienissä kunnissa toimiviin, yhden tai kahden nuoriin erikoistuneen työntekijän pyörittämiin palveluihin. Nuorten aikuisten todettiin asiakaskuntana olevan joka puolella lähestulkoon samanlaista, mutta erilaisista toimintaympäristöistä johtuen, Ohjaamojen kohtaamat ongelmat saattoivat olla hyvinkin erilaisia. Ennen koronakriisiä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla nuorten työllisyystilanne oli todella hyvä ja erilaisia toimintakykyä parantavia palveluja tarjolla runsaasti, kun taas pienemmillä paikkakunnilla oli vaikeuksia löytää työpaikkoja tai muita palveluja, joihin nuoria voisi ylipäätään ohjata.

Ohjaamoille tyypillinen, sektorirajat ylittävä toimintamalli todettiin kuitenkin ylivertaiseksi joka puolella, kun kyse on nuorten aikuisten siirtymisessä työhön, opintoihin tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Monialaisen palvelun kautta nuorten todettiin saavan yksilöllisiä, juuri heille sopivia palveluja nopeasti ja tuloksellisesti. Monialainen työskentely-ympäristö koettiin myös mielekkäämmäksi verrattuna tavallisen TE-asiantuntijan työhön TE-toimistossa. Ajankäyttö koettiin tehokkaammaksi pienemmän asiakasmäärän vuoksi ja myös auttamismahdollisuudet paremmiksi monialaisen verkostotyön ansiosta.

…ja haasteet

Vertaispysäkkeihin osallistuneiden Ohjaamoissa työskentelevien TE-asiantuntijoiden kokemat ongelmat liittyivät sekä työn sisältöön ja siihen liittyviin odotuksiin että Ohjaamojen toimintaan liittyviin hallinnollisiin haasteisiin.

Työn sisältöön liittyviä haasteita olivat muun muassa se, että Ohjaamon TE-asiantuntijan työnkuva saatettiin kokea epäselväksi tai sen ei katsottu vastaavan rekrytointi-ilmoituksessa kuvailtua tehtävää. Nousi myös esiin, että TE-asiantuntijat ovat monessa Ohjaamossa niin sanottuja generalisteja, jotka hoitavat työvoimahallinnon asiantuntemuksensa lisäksi moninaisia tehtäviä, kuten yleistä palveluneuvontaa tai ryhmätoiminnan ohjausta. Monessa Ohjaamossa TE-toimiston työntekijä on myös koordinaattorin tai suunnittelijan roolissa. TE-asiantuntijat kokivat usein heihin kohdistuvan ristiriitaisia odotuksia monialaisen työyhteisön ja TE-toimiston taholta. Joissakin Ohjaamoissa asiantuntijoiden odotetaan osallistuvan monipuolisesti Ohjaamon asiakastyöhön ja kehittämistehtäviin, toisissa heidän taas ajatellaan ensisijaisesti edustavan työvoimahallintoa. Jotkut ilmaisivat myös huolensa siitä, että TE-toimiston hallinnollisella esimiehellä tai muilla emotoimistossa työskentelevillä kollegoilla ei ollut todenmukaista käsitystä Ohjaamon TE-asiantuntijan työnkuvasta.

Ohjaamotoiminnassa ilmenevinä hallinnollisina haasteina vertaispysäkkien osallistujat mainitsivat muun muassa joissakin Ohjaamoissa tilojen puutteelliset turvajärjestelyt. Ohjaamoissa järjestäjäkunnat vastaavat poikkeuksetta tiloista ja niiden turvallisuus ei ole aina samalla tasolla kuin TE-toimistoissa. Heikkoutena koettiin myös joidenkin Ohjaamojen kohdalla vaihtuvat toimijat ja jopa kaupungin ylläpitämä päällekkäinen toiminta. Ohjaamoissa, joissa toiminta on turvattu kirjallisella sopimuksella toimijoiden kesken, tällaista ongelmaa ei ollut. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana epätyytyväisyyttä asiantuntijoissa herätti joidenkin TE-toimistojen päätös vetää työntekijät kokonaan pois Ohjaamoista muihin tehtäviin.

Päätelmiä

Kaiken kaikkiaan vertaispysäkkien anti oli hyvin positiivinen ja kaikki osallistujat kokivat saaneensa tärkeää tukea omaan työhönsä Ohjaamoissa. Verkostoituminen eri paikkakunnilla työskentelevien TE-asiantuntijoiden kesken koettiin merkitykselliseksi.

Mielipiteemme on, että valtakunnallinen Ohjaamoissa työskentelevien TE-asiantuntijoiden verkosto voisi ennaltaehkäistä joitakin vertaistoiminnassa esiin tulleita Ohjaamoissa ilmeneviä ongelmia. Tällä hetkellä kuntien ja alueellisten TE-toimistojen välillä on merkittäviä eroja Ohjaamojen palvelujen järjestämisessä. Myös viestinnän lisääminen Ohjaamojen toiminnasta ja niissä työskentelevien TE-asiantuntijoiden tehtäväkentästä oli hyödyllistä väärinkäsitysten välttämiseksi.

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa