Blogit Blogit

Tieto asiakkaista ohjaa työtämme

Mitä asiakkaamme tarvitsevat nyt ja mitä he tarvitsevat tulevaisuudessa? Tätä aihetta sivuttiin Koordinaatin (valtakunnallinen nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus) järjestämillä valtakunnallisilla nuorten tieto- ja neuvontatyön MOODI17-kehittämispäivillä Turussa lokakuun alussa. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja tunnistaminen eivät ole ihan yksinkertainen asia. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja osa Ohjaamoista hyödyntävät Nutitilastot.fi-sovellusta, jonka avulla saadaan tietoa siitä, keitä asiakkaat ovat ja missä asioissa he ovat palveluita käyttäneet. Pelkällä mututuntumalla asiakkaan palvelutarpeita ei tulisi määritellä.

Nuorten tiedontarpeet

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa on aikoinaan määritelty neljä kategoriaa tiedon tarpeiden määrittelyyn.  Jaottelu on luonut ymmärrystä siihen, ettei tarve tiedolle, neuvonnalle ja ohjaukselle ole aina yksiselitteinen. Asiaan vaikuttavat myös asiakkaan kokemus, aikaisemmat tiedot, tiedon ymmärtäminen ja kyky tarkastella saatua tietoa kriittisesti, sekä kyky soveltaa tietoa omaan elämäntilanteeseen.

Jos asiakkaalla ei ole ymmärrystä siitä, mihin tieto liittyy ja miten sitä voi mahdollisesti soveltaa omiin tarpeisiin, tarvitaan ”tiedon tulkkeja”. Näitä ”tulkkeja” ovat muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijät, samoin Ohjaamoissa työskentelevät.

Asiakkaiden palvelutarpeita määritellessämme meidän tulisi pohtia, myös niitä nuoria, jotka eivät palveluita käytä. Kuinka tiedämme heidän palvelutarpeensa? Erilaiset selvitykset, kyselyt ja haastattelut voivat toimia hyvinä työkaluina, mutta tarvitaan myös suunnitelmallisempaan tiedon keräämistä ja analyysiä.

Tietoperustaiset palvelut

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Tämän ryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluita tuottavien yhteisöjen kanssa. Verkoston tai yhteistyöryhmän yhtenä tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi.

Koottua tietoa tulee jakaa ja hyödyntää, jotta myös tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tuottavat tahot voivat kehittää palvelusisältöjään vielä tarkemmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.  Ilman analysoitua ja ajankohtaista tietoa palveluidemme sisällöissä voi olla useita katvealueita. Alueita, joihin tiedontarpeita kohdistuisi, jos vain ne tunnistaisimme. Tästä syystä yhteinen työ sekä avoin tiedonvälitys monialaisissa verkostoissa ja toimijaryhmissä on ainoa oikea tie siihen, että pystymme vastaamaan kaikkien asiakkaiden tiedontarpeisiin. Yhdenvertaisesti.

KIrjoittaja:

Jaana Fedotoff, kehittämispäällikkö, Koordinaatti - nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiskeskus

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa