Ohjaamojen asiakaspalautetta 749 nuorelta

Ohjaamojen asiakaspalautetta kerättiin toukokuussa 26:sta Ohjaamosta. Palaute ohjaamotoiminnasta oli kautta linjan myönteistä. Vastaajat antoivat saamastaan ohjauksesta yleiskeskiarvoksi 9,2 (asteikolla 4-10) ja yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Koko raporttiin pääsee tästä.

Vastaajien keski-ikä oli 22 vuotta, 51 % oli miehiä, 46 % naisia ja 3 % vastasi muu tai ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Vastaajista yli puolet (57 %) oli työttömiä työnhakijoita ja joka neljäs opiskelija, työssä oli 8 prosenttia ja muussa toiminnassa 9 prosenttia. Muussa toiminnassa olevista vastanneista merkittävä osa on kuntoutuksessa, sairaslomalla tai eläkkeellä. 20-vuotta täyttäneistä vastaajista puolella (50 %) korkein suoritettu tutkinto on ammatillinen tutkinto, noin joka neljännellä peruskoulun päättötodistus ja harvemmalla kuin joka viidennellä oli ylioppilastutkinto.

Asiakaspalautetta koskeva käynti liittyi selkeästi useimmiten työhön tai yrittäjyyteen liittyviin asioihin. Kuitenkin lähes kolmannes vastaajista (29 %) saapui Ohjaamoon hoitamaan usean eri aihepiirin tiimoilta. Avoimet vastaukset tuovat esille Ohjaamokäyntien ja palvelutarpeiden moninaisen luonteen. Erityisesti mainittiin talouteen ja toimeentuloon liittyvät syyt hakeutua Ohjaamoon (ml. Kela-asiointi). Osa nuorista oli tullut tutustumiskäynnille tai vierailulle ihmisten pariin ilman erityistä syytä.

Arvioita Ohjaamon palvelusta

Alla oleva kuvio osoittaa nuorten arvioiden keskiarvot Ohjaamon palvelua koskevista väitteistä koko aineiston ja eri sukupuolten mukaan. Korkein keskiarvo on väitteessä liittyen ohjaajan kuuntelemiseen. (5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä…)

Kuva 1. Väitteisiin suhtautuminen sukupuolen mukaan.

Kuva osoittaa, että sukupuolen "muu tai en halua ilmoittaa" valinneet vastaajat antoivat muita heikompia arvioita palvelusta erityisesti kahden viimeisen, tulevaisuutta koskevan väitteen kohdalla. He myös ilmoittivat muita useammin olevansa tyytymättömiä elämäänsä vastaushetkellä. Sateenkaarinuoret kokevat kyselytutkimusten mukaan muita enemmän syrjintää ja voivat keskimäärin muita huonommin, joskin yksilöllisiä eroja aina löytyy (Alanko 2015). Heidät huomioivien palvelujen kehittämiseen löytyy hyviä julkaisuja (esim. Hästbacka & Sirén 2017) sekä koulutusta muun muassa Setasta.

Asiakaspalautteen keruu ja analyysi 

Kevään 2019 asiakaspalautteen analyysi on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittamaa ”Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa” (MONET) -hanketta. Asiakaspalautteita kerättiin 6.5.-24.5.2019 aikana siten, että Ohjaamoilla oli mahdollisuus valita kahden tai kolmen viikon keräysaika 6.5.2019 alkaen. Vastauksia saatiin 26 Ohjaamosta ja 749 vastaajalta.

 

Lähteitä liittyen sateenkaarinuoriin ks. Alanko 2015 sekä Hästbacka & Sirén 2017 

 

 No comments yet. Be the first.

Kohtaamo-hankkeen kehittävä arviointi toteutettiin 1.1.2018-30.10.2019 ja siitä vastasi YTT Esa Jokinen. Arviointityöryhmään kuuluivat lisäksi PsT Timo Spangar ja KL Pekka Ihanainen. Seuraavassa
Aku Eerola kehitti Ohjaamon uusille työntekijöille perehdytysmateriaalia, joka tukee nuorten kohtaamista Ohjaamoissa.
Ensimmäiset työelämäkokemukset ovat merkittäviä, samoin läheisten ja Ohjaamojen tuki hankauksissa
Marraskuussa #onnionomaitsensä ja antaa itselleen myös luvan poiketa polulta ja muuttaa tarinaansa. Meissä kaikissa on monia puolia, ja identiteetin kehittyminen vaatii erilaisten näkökulmien ja
Meiltä kohtaamolaisilta kysytään usein mitä kehittämiskohteita Ohjaamoissa on. Usein kysyjä haluaa tietää mitä kehittämiskohteita näemme erityisesti hänen alueensa Ohjaamossa. Viime aikoina olen