Valmennus 2, Ohjaamo Forssa

Haastatteluista prosessiksi: Tavoitteellisuus ohjauksessa

Valmennuksessa lähdettiin työstämään eteenpäin aiemmin aloitettua kehittämistehtävää sekä otettiin yhteiseen tarkasteluun myös osallistujien esille nostamia kysymyksiä. Päivältä toivottiin prosessimaisen ajattelun lisääntymistä, käytännön työkaluja ja ratkaisuja, asiakkaan laadukkaan kohtaamisen kehittämistä sekä keinoja motivoinnin herättämiseen.

Ryhmätyöskentelyssä tunnistettiin ja koottiin Forssan Ohjaamon keskeisiä elementtejä: laadukkaan Ohjaamon tekijöitä sekä asiakkaan kohtaamiseen liittyviä olennaisia asioita. Työskentelyssä hyödynnettiin Engeströmin kehittävän työntutkimuksen mallia. Keskustelussa nousi esille tarve kuvata ja mallintaa selkeästi ohjausprosessia Ohjaamo Forssassa. Sen koettiin selkeyttävän sekä omaa työtä että toimivat perehdytysaineistona uusille työntekijöille. Ohjaamon prosessimalli päätettiin tuottaa Ohjaamossa ennen seuraavaa valmennusta.

Ohjaamotiimi koki tärkeäksi laatia listaa myös Ohjaamon toimintaperiaatteista ja arvomaailmasta. Tätä työstettiin valmentajien tukemana niin, että ajattelu suunnattiin erityisesti Ohjaamotoiminnan erityispiirteisiin. Keskustelevan ja kehitysmyönteisen valmennuskerran päätteeksi sovittiin, että ennen seuraavaa valmennusta Ohjaamotiimi täyttää TESSU-monialaisuusmittarin.

<< Palaa Ohjaamo Forssan valmennussivulle