Ohjaamo-palveluihin kaivataan pysyvää koordinaatiota

Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa luetellaan toimia nuorten työllisyyden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhtenä keinona mainitaan nuorten Ohjaamo-palvelujen vahvistaminen, joka on tärkeä luottamuksen osoitus Ohjaamo-toimijoille eri puolilla Suomea. Hallitusohjelman linjaus ei kuitenkaan kerro mitä vahvistaminen käytännössä tarkoittaa.

Hankkeesta kohti pysyvää ratkaisua

Ohjaamo-palvelujen kehittämiseksi tarvitaan jatkossa selkeä linjaus pysyvän valtakunnallisen koordinaatioyksikön perustamisesta, joka tarkoittaa siirtymistä hankevetoisesta toiminnasta pysyvämpään rakenteeseen. Kohtaamo-hanke (ESR) on koordinoinut Ohjaamo-palveluja vuodesta 2014 lähtien. Toiminta on keskittynyt Ohjaamo-konseptin sanoittamiseen, levittämiseen, vakiinnuttamiseen ja Ohjaamojen alueelliseen ja paikalliseen tukemiseen verkostotyön eri vaiheissa. Ohjaamoja on tuettu myös viestinnässä, markkinoinnissa, tiedontuotannossa, keskinäisessä verkostoitumisessa ja tuotettu tutkimustietoa toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi Kohtaamo on rakentanut ohjaustaverkosssa.fi -palvelua ohjauksen työkaluksi.

Pysyvällä ratkaisulla voidaan tarkoittaa määräaikaista, esimerkiksi viisivuotiskautta, jonka aikana toimintaa koordinoiva yksikkö tekisi vuosittaisen tulossopimuksen ministeriöiden kanssa. Olisi tärkeää, että toimintaa linjaavat ministeriöt sitoutuisivat toimintaan resursoimalla pysyvää koordinaatiota ja sen kehittämistä. Tehtävän valtakunnallisen luonteen vuoksi olisi myös toivottavaa että ko. yksikön työntekijät toimisivat yhdessä organisaatiossa mutta yksikkö ei olisi fyysisesti keskitetty vain Helsinkiin tai pk-seudulle.

Koordinaatio uudelle tasolle

Ohjaamo-palvelujen johtamisessa on päästävä hankevaiheen jälkeen uudelle tasolle, mikä tarkoittaa johtamisen selkeyttämistä ja myös säädöksiin ulottuvaa Ohjaamo-toiminnan linjaamista. Hankekauden jälkeisen koordinaation tärkeimpinä tehtävinä voidaan pitää Ohjaamo-toiminnan linjausten valmistelua sekä valtakunnalista toimeenpanoa. Lisäksi tulee panostaa Ohjaamojen konsultointiin, viestinnälliseen tukeen, tuottaa tietoa toiminnan tuloksista sekä edistää osaamisen kehittämistä ja aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Alueellisen koordinoinnin tarve on Ohjaamojen lisääntymisen myötä akuutti ja toistaiseksi ratkaisematon kysymys. Samalla kun tehdään päätös pysyvästä valtakunnallisesta koordinaatiosta, tulee turvata riittävä alueellinen tuki Ohjaamo-palvelujen kehittämiseksi koko maassa. Ohjauksen verkkopalvelun (ohjaustaverkossa.fi) ylläpito ja tuki tulee myös turvata koordinaatioratkaisun yhteydessä.

Osaamisella turvataan jatkuvuus

Kohtaamo-hankkeessa on kertynyt osaamista, jota tulee jatkossa käyttää hyödyksi Ohjaamo-toiminnan vahvistamiseksi vähintään siinä siirtymävaiheessa, kun koordinaatiotehtävään luodaan pysyvää rakennetta. Keskeiset osaamisen alueet liittyvät niihin tehtäviin, joita koordinaatioyksikölle tullaan lopulta osoittamaan. Voidaan kuitenkin ennakoida, että osaamisessa korostuu toiminnan johtamisen ohella verkoston fasilitointitaidot ja ymmärrys Ohjaamoissa tapahtuvasta palvelujen yhteiskehittämisestä. Lisäksi monipuolinen viestintäosaaminen on välttämätön edellytys markkinoinnin suunnittelussa, konsultoinnissa ja toteuttamisessa sekä tutkimus- ja tilastotiedon koostamisessa ja raportoinnissa. Jos verkko-ohjauspalvelun suhteen ei tehdä muuta erillisratkaisua, myös sen teknisessä ja sisällöllisessä kehittämisessä tarvitaan erityisosaamista.

Kohtaamo-hanke on esittänyt hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta ministeriöille luonnoksen siitä, mitkä tulisivat olla Ohjaamoja koordinoivan pysyvän yksikön tehtävät, rakenne, toimintatapa ja osaamisen alueet. Kannanotto on luettavissa kokonaan tastä


Пока нет комментариев. Будь первым.

Tarina on huikea. Se kertoo kokeilusta, johon lähdettiin monen mielestä kunnianhimoisin tavoittein. Piti perustaa parikymmentä Ohjaamoa eri puolille Suomea ja vakinaistaa niiden toiminta. Aikaa oli
Annariina Kiponoja pohtii blogissaan, tähtääkö Ohjaamon ohjaustoiminta ensisijaisesti työvoimapoliittisesti korrektiin aktiivisuuteen ja miksi näin on.
Syyskuussa Onni puhuu toivosta. Ville Venesmäki, nuori kokemusasiantuntija, kertoo Onni-blogissa oman tarinansa. ”Olen jossain kohtaa ajatellut olevani toivoton tapaus. Minulle mietittiin
Tavoitteemme on sama: että nuoret saisivat oikea-aikaisesti neuvoja ja tukea kysymyksiinsä ja sen mikä heille yhteiskunnassa kuuluu -hyvät mahdollisuudet ja osallisuuden yhteiskuntaan, sen
Arjen valinnat koskevat meitä ihan kaikkia. Tekemällä valintoja tietoisesti matkaamme kohti hyvinvointia.