Valmennuksen kick-off Ohjaamo Espoossa

TESSU-valmennus Ohjaamo Espoossa käynnistyi 31.10.2016 teemalla Monialainen yhteistyö ja Ohjaamo Espoon rooli. Tarkoituksena oli tutkia ja tehdä näkyväksi monialaisen ohjauksen ja yhteistyön rakentumista Ohjaamo Espoon toiminnassa. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamon roolia osana Espoon matalan kynnyksen palveluiden yhteistä toimintamallia.

Työskentelyyn sisältyi oman toiminnan taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelua, Ohjaamon tilanteen tarkastelua Monialainen Ohjaamotyö -välineen eri otsikoiden kohdalla sekä miettimistä, mitä tulisi tehdä, että ko. asiat voisivat olla paremmin. Osallistujat miettivät Ohjaamon toimintaa mm. siitä näkökulmasta, mitä Ohjaamosta/Ohjaamotyöstä tulisi säilyttää, mitä uudistaa tai mitä poistaa. Ohjaamo-talo –metaforatyöskentelyssä ryhmät taas piirsivät Ohjaamon tulevaisuuskuvan v. 2018 ja kirjasivat, miten siihen tilanteeseen voitaisiin päästä.

Yhteenvetona

  • Ohjaamon henkilöstö arvostaa Ohjaamo-toiminnassaan moniammatillista matalan kynnyksen palvelun tarjoamista.

  • Sisäisessä toiminnassa arvostettavia asioita olivat mm. yhteiset tiimipalaverit, jatkuva kehittäminen, hyvä motivaatio sekä toisten tukeminen.

  • Uudistettaviksi kohteiksi he listasivat esim. fyysiset tilat sekä yhteisen arvopohjan, toimintatavan ja –suunnitelman, työn arvioinnin ja verkostoyhteistyön.

  • Poistettavia asioita Ohjaamotyöstä ovat mm. kiire, sitoutumattomuus, reviirit, tiedon jakamattomuus ja ilmapiirihaasteet.

Monialaisen yhteistyön noustessa tärkeäksi teemaksi, otettiin käsittelyyn myös Espoon matalan kynnyksen toimijoiden tekemä ”Yhteistyön avaimet” -kuva. Kaikki sen avainalueet ovat Espoossa hyvin toimivia.

(Kuvalähde: Ohjaamo Espoo -hanke 2016)

Monialainen Ohjaamotyö –”nelikentän” osa-alueista monialainen yhteistyö nousi erityiseksi kehittämisen kohteeksi. Sen kehittämiseksi Espoossa kuvattiin olevan motivaatiota, mutta ei riittävästi yhteistä aikaa. Toisaalta toiminnan kehittämiseksi on jo tehty paljon työtä. Esiin nousivat myös yhteisen arvopohjan ja pelisääntöjen luominen sekä niihin sitoutuminen. Lisäksi korostettiin erilaisten työtapojen oppimista ja toisten osaamisen hyödyntämistä.

Asiakastyöhön sitoudutaan ja sen ydinasioiden arvioitiin olevan kunnossa. Verkostoyhteistyötä tehdään paljon ja etenkin henkilöstön omat verkostot ovat toimivia. Toisaalta uusimpien työyhteisön jäsenten verkostot eivät ole vielä muotoutuneet ja Ohjaamon verkostot ovat vielä muotoutumassa. Palvelun osalta on tulossa muutoksia, sillä Ohjaamo muuttaa uusiin tiloihin. Palvelun osalta nostettiin esiin palvelujen tarkempi kuvaaminen sekä tarvekartoituksen tekeminen. Tiimeillä on omat suunnitelmansa, mutta niitä pidettiin erillisinä.

Työskentelyssä ja keskustelussa ei päästy yhteiseen lopputulokseen yhdestä yksittäisestä konkreettisesta asiasta, johon pitäisi yhdessä tarttua, ja osallistujat pyysivät valmentajia ehdottamaan sellaista. Ehdotimme monialaisuusmittarin tekemistä, sillä monialainen yhteistyö nousi nelikenttä-analyysissä keskeisemmäksi kehitettäväksi osa-alueeksi. Sovimme, että mittari tehdään etukäteen ja sitä käsitellään yhdessä 20.12.2016.

 

<< Palaa Ohjaamo Espoon valmennussivulle | Seuraava valmennuspäivä >>