Valmennus 7.10.2016:

Ohjausvuorovaikutus ja ohjaajan roolit Ohjaamotyössä

Konsultaatiossa tarkasteltiin ohjaustilanteiden vuorovaikutusta ja ohjaajan erilaisia rooleja Ohjaamotyössä. Tavoitteena oli muodostaa Ohjaamon työntekijöiden yhteistä käsitystä monialaisen työyhteisön tekemästä asiakkaiden ohjaustyöstä. Samalla työntekijät tutustuivat toistensa tapaan tehdä ohjausta ja edistivät siten monialaista yhteistyöosaamistaan.

Päivä käynnistettiin harjoituksella, jonka avulla haluttiin käytännössä havainnollistaa sitä, ettei ohjaustilanteessa välttämättä aina ensimmäisenä nouse esille perimmäiset syyt ja taustat, minkä vuoksi ohjaukseen on tultu. Keskustelussa tämän harjoituksen jälkeen nostettiin esille seuraavia monialaiseen yhteistyöhön ja ohjaukseen liittyviä ajatuksia:

  • Ohjaamotyö tuntuu merkitykselliseltä sekä itselle että asiakkaille
  • Ohjaamotyö mahdollistaa asiakkaan prosessin seuraamisen
  • Ohjaamossa työskentelevät ovat innostuneita työstään
  • Ohjaamotyö on motivoivaa
  • Ohjaamotyössä voi itse vaikuttaa työhön ja työtapoihin
  • Ohjaamossa on hyvät työkaverit.

Tämän jälkeen ns. kolmioharjoituksessa toimittiin vuorotellen ohjaajana, asiakkaana ja havainnoijana. Käsittelyssä olivat todelliset työhaasteet, ja rooleja vaihdettiin välillä. Harjoituksen jälkeen keskusteltiin yhteisesti kokemuksista ja havainnoista eri rooleista käsin Ohjaamon asiakastyöhön peilaten.

Kolmioharjoituksen purussa osallistujat kiinnittivät huomioita ohjaustilanteiden sanallisen ja sanattoman viestinnän merkitykseen, kysymysten asetteluun, ohjaustilanteen rakenteeseen sekä avoimuuden ja luottamuksen syntymiseen. Eri alojen ammattilaisten tapa tehdä ohjaustyötä tuli näkyväksi omassa pienryhmässä, mikä tuki omalta osaltaan monialaisen yhteistyön rakentamista.

Ohjaamotyössä koettujen haasteellisten tilanteiden moninaisuus nousi esille selvästi. Työtilanteissa kuvattiin olevan haasteita mm. verkostotyöhön, palvelun juurruttamiseen ja asiakastyöhön liittyen. Näiden tilanteiden avoin jakaminen heterogeenisissä ryhmissä avasi osallistujille kollegojen työn luonnetta ja arkea. Työskentelytapa koettiin myös omaa työtä tukevana työnohjauksellisena tilanteena.

Lopuksi kerättiin asioita, joita harjoitus tuotti omaan työhön ja sovittiin seuraavan konsultaation teemasta (työhyvinvointi ja jaksaminen).

<< Palaa Ohjaamo Vantaan valmennussivulle