Verkostoyhteistyö


Ohjaamon tavoitteita tukevan verkoston rakentaminen
 

 • Kuka vastaa Ohjaamo-verkoston rakentamisesta?
 • Minkälaista osaamista Ohjaamo-verkostossa tulee olla?
 • Minkä lisäarvon Ohjaamo tuottaa alueen jo olemassa oleviin nuorten palveluihin?
   
 • Millä tavoitteilla, ehdoilla ja toimintatavoilla yhteistyötä tehdään?
 • Ohjaamo-toiminnalle on asetettu valtakunnalliset suositukset (linkki lisätään). Keitä Ohjaamo-verkostossa tulee olla, jotta suositukset toteutuvat?
 • Mitä hyötyä Ohjaamosta on asiakkaalle?
 • Mitä on tärkeä tietää verkostokumppaneista sekä heidän palveluistaan ja toiminnastaan?
 • Minkälaisten vaiheiden kautta olette rakentaneet verkoston?
 • Tulisiko Ohjaamolle laatia oma strategia? Millainen strategia tukisi Ohjaamon rakentumista ja toimintaa?


Ohjaamon tavoitteita tukevan verkoston ylläpito
 

 • Kuka koordinoi Ohjaamo-verkostoa?
 • Mitä verkoston koordinointi tarkoittaa?
 • Millä toimenpiteillä verkosto pidetään aktiivisena?
   
 • Kuka Ohjaamo-verkostoa johtaa eli mahdollistaa ja valtuuttaa toiminnan?
 • Miten verkostoa käytännössä johdetaan?
 • Miten Ohjaamo-verkoston toimintaa arvioidaan?
 • Miten edistetään verkostokumppaneiden sitoutumista Ohjaamon tavoitteiden mukaiseen toimintaan?
 • Miten verkostokumppaneiden keskinäistä luottamusta rakennetaan ja ylläpidetään?
 • Mitä tietoa verkostossa jaetaan? Keiden kesken ja miten?
   

Oma verkostotoimijuus
 

 • Miksi olen mukana Ohjaamo-verkostossa?
 • Mitä asiantuntijuutta minä tuon Ohjaamo-verkostoon?
   
 • Mitä oma organisaationi odottaa minulta Ohjaamo-verkoston toimijana?
 • Mihin kohtaan Verkostotutkaa asetan itseni ja miksi? (kuva lisätään)
 • Millaisin oman organisaationi valtuuksin ja ehdoin toimin Ohjaamo-verkostossa?


 

Lisämateriaalia

Verkostoitujan apu -opas:
Verkostotoimijana tarvitset työssäsi avointa mieltä, ennakkoluulottomuutta ja ennen kaikkea halua, tahtoa ja tarvetta yhteistyöhön erilaisten kumppanien kanssa. Yhteisesti sovittu tavoite jäsentää ja raamittaa verkostotyötä.
Tässä julkaisussa on verkostovalmentajien koottuja oivalluksia verkostotyöstä ja verkostomaisesta työotteesta.