TESSU2

TESSU-verkostotreffeillä pöhistiin Ohjaamoverkostoista!

”Tervetuloa elämäsi verkostotreffeille”, toivotti Auli Sesay, ” tirehtöörinä toimii TESSU ja treffien onnistumisesta vastaa tämä loistava verkosto. Ohjelmassa luvassa ryhmäporinaa Ohjaamokokemusten ja verkostojohtamisen teemoista – yhdessä tekemisen iloa ja oppimista. Väliajalla herkkuja ja lopussa diilejä seuraavista stepeistä. Nauttikaa treffeistä, joka kestää koko tämän iltapäivän verran”. Näin käynnistyivät Verkostotreffit vol. 2 Jyväskylässä 24.5.2017.

Tapaamiseen oli kutsuttu TESSU-, OSMO-, Kohtaamo- ja OHTO-projektien sekä Koordinaatin edustajia. Yhteisenä teemana oli Ohjaamojen tilanne ja niiden tukeminen yhteistyössä. Sen lisäksi työskenneltiin Ohjaamoverkoston johtamisen ja koordinoinnin kysymysten parissa. Vauhtia päivään otettiin tehtävällä, jossa käytettiin osallistujien tuomia esineitä. Samalla tutustuttiin toisiimme, sillä joukossa oli uusia ihmisiä.

 

Kerro tuomasi esineen avulla, mikä on suhteesi Ohjaamoon?

Aseta esine lattialla olevalle TESSU-verkostotutkalle:
  kuinka lähellä työskentelet Ohjaamon henkilöstöä?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän teemoja oli puitu eri toimijoiden kanssa tätä ennenkin. Nyt oli virkistävää vaihtaa ajatuksia osittain uudella porukalla. Antoisa kokoontuminen nosti esille uusiakin näkökulmia kehittämisverkostoista ja vei samalla eteenpäin tämän nyt kokoontuneen tukiverkoston yhteistä ajattelua. Totesimme, että Ohjaamoissa on saatu paljon aikaan lyhyessä ajassa ja palvelu on otettu hyvin vastaan. Siitä voimme iloita yhdessä Ohjaamo-verkoston kanssa!

Kokemuksia Ohjaamojen kanssa työskentelystä

Verkostotreffeillämme keskustelimme paljon Ohjaamoiden nykytilanteesta. Mikä näyttää hyvältä, missä Ohjaamot ovat onnistuneet ja mihin ne tarvitsevat tukea? Millaista tukea ja miten me verkostona yhdessä voimme tuottaa Ohjaamoille?

Lyhyessä ajassa on synnytetty iso Ohjaamo-verkosto ja saatu paljon aikaan. Lisäksi olemme saaneet kuulla ilouutisia siitä, että Suomen hallitus on päättänyt antaa oman panoksensa Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamiseen.

Vilkasta keskustelua syntyi erityisesti monialaisuuden toteutumisesta ja siihen sitoutumisesta. Ohjaamoissa yhteinen tahtotila moniammatilliseen työhön on hyvä, mutta vielä on matkaa todelliseen yhteiseen työhön. Eri Ohjaamot ovat omassa toiminnassaan eri vaiheissa, myös yhdessä tekeminen näyttäytyy eri paikoissa erilaisena. Monella paikkakunnalla haetaan vielä toimintatapoja ja käytäntöjä, monialaisuus työotteena ei vielä kaikkialla toteudu siten kuin toivotaan. Se on toisaalta hyvin ymmärrettävää. Jos toimijoilla ei ole itsellään kristallin kirkkaana selvillä mitä monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan ja heiltä puuttuu yhteinen aika sen työstämiseen, edessä on useita haasteita. Toisaalta tässä on mahdollisuus ravistella olemassa olevia toimintatapoja, asennoitua yhteiseen tekemiseen uudella tavalla ja unohtaa vanhat tavat toimia. Itsestään monialainen yhteistyö ei synny, sillä ei ole olemassa taikasanaa, jolla se käynnistyisi.

Monialaisen yhteistyön käynnistämiseen ei myöskään riitä, että on olemassa Ohjaamo, fyysinen tila, jossa yhdessä työskennellään. Ohjaamo-toiminnan onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti sitoutuminen Ohjaamoille asetettuun tavoitteeseen. Sitoutuminen koskee sekä yksilöitä, mutta suuressa määrin myös niitä taustaorganisaatioita, joiden asiantuntijoita Ohjaamoissa työskentelee. Jos toimijat eivät tunnista yhteistä tavoitetta ja pidä sitä ensiarvoisen tärkeänä, mikään raha tai resurssi ei takaa toiminnan onnistumista. Jos taas kaikilla toimintaan osallistuvilla tahoilla on kirkkaana mielessä Ohjaamon tavoite ja siihen on sitouduttu, toimintaa on mahdollista kehittää monialaisen yhteistyön suuntaan ja siinä voidaan myös onnistua. Tällä hetkellä yhteiskunnassamme ja varsinkin Ohjaamo-paikkakunnilla tarvitaan arvokeskustelua siitä, mikä on tärkeää ja mihin halutaan sitoutua.

Keskusteltiin myös millä tehdään työstä yhteistä työtä rinnakkain työskentelyn sijaan? Siihen tarvitaan yhteistä aikaa vuoropuheluun näistä kysymyksistä, työkavereiden työn tuntemista konkreettisesti ja oman työn mahdollistamista Ohjaamossa esimiesten taholta.

Todettiin yhteen ääneen, että koska Ohjaamot ovat erilaisia ja eri vaiheissa, siksi meidän on tarjottava monenlaista tukea tarpeen mukaan. Monialaisuus, uusi toimintakulttuuri, palvelun eri osa-alueiden tasapaino, yhteisen osaamisen rakentuminen ja toimintamallin vakiinnuttaminen ovat asioita, joissa voimme osaltamme yrittää tukea Ohjaamoja ja auttaa oikeita kysymyksiä tekemällä Ohjaamoja tunnistamaan tilanteensa.

Näkökulmia verkoston johtamiseen ja koordinointiin

Loppupäivästä keskustelimme koulutuspäällikkö Jari Kalavaisen alustuksen pohjalta verkoston johtamiseen ja koordinointiin liittyvistä kysymyksistä.

Ohjaamoverkostolla on aina yhteinen tarkoitus ja se sisältää erilaisia rooleja, toimijoiden yhteyksiä toisiinsa sekä sopimuksia (yhteiset määritykset ja pelisäännöt toiminnasta). Jos yhteisenä tarkoituksena on vain tehdä yhteisessä paikassa samanlaista työtä kuin omassa organisaatiossa, voisi sitä ehkä kutsua verkostoksi, mutta hyvin löyhäksi sellaiseksi. Tarvitaan muitakin toimivan verkoston elementtejä.

Käsitykset verkoston toiminnasta, yhteisistä asioista ja tavoitteesta vaihtelevat Ohjaamoissa. TESSU-valmentajat ovat huomanneet, että niitä täytyy muistaa avata jatkuvasti yhdessä. Uuden toimintamallin rakentumisen alkuvaiheessa ollaan kuin hajaannustilanteessa. Läsnä voi olla useita päällekkäisiä verkostoja, ja uuden, toimivan, yhteisen verkoston luominen vaatii ponnistuksia.

Kehittäjäverkoston kohtaamia kysymyksiä voidaan tarkastella ja ottaa keskusteluun vastinpareina

Verkostotreffien osallistujat näkivät keskeisinä mm. seuraavia asioita:

  • Sitoutuminen - sitoutumattomuus: sitoutumiseen vaikuttaa organisaatioiden sitoutuminen – voi olla hyvä tahto ja strategiatasolla lupauduttu yhteistyöhön, mutta ellei ole resurssia, se voi näyttäytyä ulospäin sitoutumattomuutena.
  • Foorumien riittävyys ja laadukkuus – vähäisyys ja toimimattomuus: verkostolla/tiimillä on riittävä määrä laadukkaita tapoja pysähtyä tutkimaan toimintaansa.
  • Työnjaon selkeys – selkiintymättömyys: työhön ja tehtäviin lisää joustavuutta. Jos työnjaot ovat hyvin rajattuja, se voi nostaa rajoja toimijoiden välille.
  • Pelisäännöt – kurittomuus: Epäselvät pelisäännöt aiheuttavat eripuraa, kun ne eivät toimi.
  • Resurssien riittävyys - puute: resurssia tulisi olla myös yhteisiin kokoontumisiin. Tärkeiden toimijoiden puuttuminen on kuin puuttuva tuolin jalka.

Keskustelussa pohdittiin, kuinka seuraavat kehittämistyön periaatteet voisivat näkyä Ohjaamon koordinaattorin tehtävässä ja edesauttaa kehittämisessä:

1. Merkityksellisten tilanteiden rakentaminen

Silloin, kun keskustellaan toiminnan kannalta olennaisista askeleista, on hyvä pysähtyä miettimään, ovatko näissä mukana oikeat ihmiset.

2. Asioiden pitäminen läpinäkyvinä ja julkisina

Tavoitellaan ajatusten avointa ilmaisemista niin, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus saada ja jakaa tietoa.

3. Epätavanomaisten keskusteluyhteyksien mahdollistaminen

Tutkiva työote koordinaattorin tai missä tahansa työssä voi avata uusia näkökulmia.Sopivalla tavalla erilainen tekeminen synnyttää uutta, liian erilainen aiheuttaa torjuntareaktion, ja liian samanlainen ei välttämättä tehoa.

4. Moniäänisyyden kuuleminen

Erilaisuutta ja moninaisuutta kannattaa hyödyntää rohkeasti ja yhteistyötä rakentaa aidon toiminnan kautta eikä konsensuksen. Kaikesta ei kuitenkaan tarvitse heti olla samaa mieltä, on hyödyllisempää tehdä edes jotain.

5. Käytännön ratkaisujen löytymisestä huolehtiminen

Suora sitoutuminen ja omaksi ottaminen, keskittyminen asioihin, joihin voidaan vaikuttaa sekä mielekäs toiminta tilanteissa, joita ei voida muuttaa, vievät asioita nopeammin eteenpäin.

Diilejä verkostotreffeillä

Pohdimme näitä teemoja ja kysymyksiä myös siitä näkökulmasta, kuinka pääsemme tässä omassa verkostossamme entistä parempaan yhteistyöhön Ohjaamojen parhaaksi. Päivän päätteeksi teimmekin diilin, että näiden keskustelujen pohjalta lähdemme työstämään yhteistyötämme eteenpäin.

Diili 1: Seuraavat Verkostotreffit ti 15.5.2018.

Diili 2: Tämä verkosto ryhtyy ponnistamaan yhteistyötä eteenpäin Kehittämistyön periaatteita ja lähtökohtia -diassa esitetyn kehyksen pohjalta. Avataan ko. asioita ensin pienellä porukalla ja myöhemmin koko verkostona. Samalla päästään jakamaan tietämystä eri toimijoiden kesken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: Auli Sesay, Anna-Kaisa Tiihonen

Kommentarer
Inga kommentarer ännu. Bli först.