9.12.2016 Konsultaatio 5: Monialaista yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät

Konsultaatiossa tutkittiin, mitkä tekijät Vantaan Ohjaamossa edistävät ja estävät monialaista yhteistyötä. Tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys toimivista ja kehitettävistä asioista sekä tehdä konkreettisia suunnitelmia näiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Samalla pyrittiin antamaan yhteistä keskusteluaikaa.

Päivän alussa osallistujille kerrottiin monialaisuusmittarin taustaa ja annettiin työskentelyohjeet. Henkilökohtaisia mittarin tuloksia tarkasteltiin aluksi pienryhmissä. Ryhmät kirjasivat isoille post it –lapuille neljä toimivaa ja neljä kehitettävää asiaa, joita ryhmiteltiin ja käytiin läpi yhdessä. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys toimivista ja kehitettävistä asioista, joita lähdettiin työstämään uusissa ryhmissä. Ryhmät pohtivat konkreettisia asioita, joilla Ohjaamon henkilökunta voi pitää huolta toimivista asioista ja edistää kehitettäviä asioita. Nämä toimenpide-ehdotukset esiteltiin kaikille ja niistä valittiin yksi, johon aiotaan tarttua ensin.  

Toimivia asioita ja toimenpiteitä niiden tukemiseksi olivat mm.

  • Hyvä, innovoiva työyhteisö. Tätä voidaan tukea erilaisilla koulutuksilla ja työhyvinvointia tukemalla.
  • Luottamus, jota tuetaan avoimuudella ja pitämällä huolta ryhmäytymisestä jatkuvasti.
  • Kunnioitus, jota tuetaan myös avoimuudella.
  • Yhteiset tavoitteet, jota tuetaan hyvällä keskusteluyhteydellä, säännöllisellä ydintehtävän tarkistamisella ja onnistumisien jakamisella.

Kehitettäviksi asioiksi ja niitä edistäviksi toimenpiteiksi nostettiin mm.

  • Yhteinen aika, jota voitaisiin lisätä organisoimalla tiimejä ja kokouksia uudelleen
  • Aika vapaalle keskustelulle, jota voitaisiin lisätä aloittamalla säännölliset perjantaina yhteiset aamukahvit
  • Työnjako, jota voitaisiin kehittää jakamalla enemmän osaamista

Näistä valittiin yhteisen keskustelun pohjalta kehitettäväksi asiaksi tiimien ja kokousten uudelleenorganisointi. Yhteistä aikaa halutaan järjestää enemmän. Lisäksi valittiin kehitettäväksi asiaksi, että työnjaot, roolit ja vastuut olisivat selkeämmät ja paremmin Ohjaamo Vantaan nykytilaa vastaavat. Sovittiin, että Ohjaamon kehittäjähenkilöt valmistelevat asiaa seuraavaan TESSU-konsultaatioon mennessä, jolloin työtä jatketaan yhdessä.

Aamupäivän työskentely tuki Ohjaamon monialaisen yhteistyön kehittymistä siten, että osallistujat tunnistivat ja arvioivat sekä oman että työyhteisön yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä, keskustelivat niistä ryhmissä ja yhdessä sekä laativat suunnitelman yhteistyön edelleen kehittämiseksi.  

<< Palaa Ohjaamo Vantaan valmennusprosessiin  |  Seuraava valmennuspäivä >>